A Proposal For Latin-Based Kurdish Alphabet (Sample Text)

The following text is from the first paragraph of Kurdistan constitution, found in this link in Kurdo-Arabic script.

Firstly, in current Latin Kurdish alphabet:
Ême, gelî Kurdistan - Êraq, le hestkirdinmanewe bew dijwarîyey newekanman le siyasetekanî hikumete yek le dway yekekan le encam danî serkut kirdin û sitem û çewsanewey le radebeder çeştûyane, û bêbeşkirdinman lew mafaney xwa le azadî û yeksanî dadperwerî be ademîzadî bexşîwin, û çendîn tawanî dije mirov û helmetî cinosayd û paktawî nejadîyan le dijman encamda, ke mêjû be degmen wêney way be xowe bînîwe, ke xoyan le xapûr kirdinî pitir le çuwar hezar u pênsed gund nuwanduwe û gorankarî le beşekî firawan le Kurdistan - Êraq le rêgey be zore milê koch pê kirdinî danîştuwan, yan naçar kirdinyan bo gorînî şunasî neteweyan û be kar hênani çekî kîmyawî u çeke qedexe kirawekanî tirî nêw neteweyî le dijî danîştuwani sivîlî şarî helebcey şehîd û Balîsan û Germiyan û Badînan û çendîn nawçey firawanî tir, û be hezaran lawî Kurdî Feylî le nêw kêlgekanî taqî kirdinewey kîmyawî û gorî be komel berew merg rapêçkirdin, ewaney maneweş xêzanekanyan naçar kiran, bo derewey Êraq koç biken û wilatnamey êraqiyan lê sendinewe û dwa be dway eweş çendîn helmetî be komel qir kirdinyan encamda ke pitir le heşt hezar barzanî girtewe û pirosekanî le naw birdinî be dwa dahêna, ke be enfal naw nirawin û qurbanî pitir le sed û heşta û dû hezar mirovî lê kewtewe.

Secondly, reformed alphabet based on proposal 1 & 2:

Ême, gel Kurdistan - Êraq, le hestkrdnmanewe bew djwariyey newekanman, le syasetekan hkumete yek le dway yekekan le encam dan serkut krdn û stem û çewsanewey le radebeder çeştûyane, û bêbeşkrdnman lew mafaney xwa le azadi û yeksani û dadperweri be ademizadi bexşiwn, û çendin tawan dje mirov û helmet cinosayd û paktaw nejadiyan le djman encamda, ke mêjû be degmen wêney way be xowe biniwe, ke xoyan le xapûr krdn ptr le çuwar hezar û pênsed gund nuwanduwe u gorankari le beşêk frawan le Kurdistan - Êraq le rêgey be zore mlê koç pê krdn daniştuwan, yan naçar krdnyan bo gorin şunas neteweyan û be kar hênan çek kimyawi û çeke qedexe krawekan tr nêwneteweyi le dj daniştuwan sivîl şar helebcey şehid û Balisan û Germyan û Badinan û çendin nawçey frawan tr, û be hezaran law Kurd Feyli le nêw kêlgekan taqi krdnewey kimyawi û gor be komel berew merg rapêçkrdn, ewaney maneweş xêzanekanyan naçar kran, bo derewey Êraq koç bken û wlatnamey êraqiyan lê sendnewe û dwa be dway eweş çendin helmet be komel qr krdnyan encamda ke ptr le heşt hezar barzani grtewe û prosekan le naw brdni be dwa dahêna, ke be enfal naw nrawn û qurbani ptr le sed û heşta û dû hezar mrovi lê kewtewe.

Thirdly, reformed alphabet based on proposal 1 & 2 & 3 & 4:

Yme, gel Kurdistan - Yraq, le hestkrdnmaneue beu djuariei neuekanman le siasetekan hkumete iek le duay iekekan le encam dan serkut krdn u stem u çeusaneuei le radebeder cewtuiane, u bybewkrdnman leu mafanei xua le azadi u ieksani u dadperueri be ademizadi bexwiun, u cendin tauan dje mrov û helmet cinosayd u paktau nejadiian le djman encamda, ke myju be degmen uynei uai be xoue biniue, ke xoian le xapur krdn ptr le cuar hezar u pynsed gund nuandue, u gorankari le bewyk frauan le Kurdistan - Yraq le rygei be zore mly koc py krdn daniwtuan ian nacar krdnian bo gorin wunas neteueian u be kar hynan cek kimiaui u ceke qedexe krauekan tr nyuneteueii le dj daniwtuan svil war helebcei wehid u Balisan u Germian u Badinan u cendin nawcei frauan tr, u be hezaran lau Kurd Feili le nyu kylgekan taqi krdneuei kimiaui u gor be komel bereu merg rapyckrdn, euaney maneuew xyzanekanian nacar kran, bo dereuei Yraq koc bken u ulatnamei Yraqiian ly sendneue u dua be duai euew cendin helmet be komel qr krdnyan encamda ke ptr le hewt hezar barzani grteue u prosekan le nau brdni be dua dahyna, ke be enfal nau nraun u qurbani ptr le sed u hewta u du hezar mrovi ly keuteue.No comments:

Post a Comment